Bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení určené k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (budovy i venkovní prostory) nebo nežádoucí činnosti narušitele. EZS je komplexem technických prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost určitým způsobem signalizovat a předat požadovanou informaci. Nasazení EZS lze rovněž považovat za preventivní opatření s cílem odradit potenciálního pachatele od provádění trestné činnosti.  Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení pro přenos poplachových informací (sirény, telefonní hlásiče, vysílače na pult centralizované ochrany). Do systému EZS je možné nad rámec klasického zabezpečení objektu napojit technologické hlásiče, jako např. čidla reagující na detekci zaplavení, únik plynu, zvýšení teploty nad stanovenou mez, zakouření místnosti apod.  Systém EZS může být při jednoduchých aplikacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších systémů – integrovaný systém, např. EPS, EKV, DS, perimetrie, CCTV. Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.).

Elektrická požární signalizace (EPS) je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru a následně pak předání informace o vzniku požáru obsluze systému, upozornění osob na vzniklé nebezpečí (evakuační rozhlas) a aktivaci ostatních požárně bezpečnostních zařízení, která brání šíření požáru, usnadňují jeho likvidaci nebo tuto likvidaci provádějí samočinně. Tyto systémy mohou být napojeny na další návazná zařízení jako jsou stabilní hasící systémy, systémy elektronické kontroly vstupů, systémy elektronického zabezpečení, přetlakové systémy, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří, systémy vypínání elektrických zařízení a podobně. Systémy EPS lze podle přání zákazníka napojit na nadřazený řídící systém nebo na pult Hasičského záchranného sboru. Základním prvkem každého systému EPS je ústředna schopná obsluhovat koncová zařízení  (hlásiče a detektory). Současné moderní systémy jsou adresné a dokáží na jedné průběžné smyčce ovládat velké množství koncových zařízení s konkrétními adresami. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.

Uzavřené televizní okruhy (CCTV) jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející se oblastí v ochraně majetku. Jsou také vhodným doplňkem systému EZS. Jedná se o systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se v zorném poli kamery. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Základním prvkem systému je černobílá nebo barevná kamera. Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým se nastavuje požadovaný úhel záběru. Pro sledování většího počtu kamer na monitorech se využívají přepínače signálů nebo videomatice. K pozdější analýze průběhu bezpečnostního incidentu lze události archivovat v digitalizované podobě na pevném disku PC. Tento způsob umožňuje současné prohlížení v reálném čase, záznam i přehrávání archivovaných snímků. Usnadňuje práci při archivaci, vyhledávání v záznamech a jejich dalším zpracování a exportu. Současná zařízení umožňují přenos zaznamenaných dat prostřednictvím počítačových sítí a Internetu. To umožňuje sledovat i velkým firmám dění na svých pobočkách nebo vedoucím na svých pracovištích.

V souvislosti s rozvojem datových komunikací dochází také k nárůstu uplatnění IP kamer, které umožňují připojení k centrálnímu pracovišti pomocí strukturované kabeláže a sítě internet. Systémy CCTV jsou velice variabilní a jdou postupně rozšiřovat a tím snižovat počáteční vysoké investice do rozsáhlých systémů.

Stáhněte si případovou studii na městský kamerový systém Města Nový Bydžov.

Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, jehož základním úkolem je zabránit v přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor nebo k utajovaným informacím. Další funkcí systému je schopnost poskytovat informace o průchodech, neoprávněných pokusech o vstup, pořizovat přehledy a možnost vyhledávání v historii událostí.

V současné době je nejrozšířenějším systémem bezdotyková kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel.  Čtečka načte identifikační médium (karta, přívěsek atp.) na vzdálenost od několika centimetrů až po jeden a půl metru i více. Řídící systém pak na základě nadefinovaných pravidel automaticky rozhoduje, zda umožnit držiteli karty vstup nebo vjezd a provede odblokování nebo otevření mechanické či jiné zábrany vstupu nebo vjezdu.

Výhodou integrovaného řešení systému kontroly vstupu (EKV) a evidence docházky je příznivá cena daná společnou řídící jednotkou, kabelovými rozvody, napájecím zdroje a také tím, že docházkový terminál je schopen současně plnit funkci terminálu kontroly vstupu. Jelikož oba systémy pracují s jednou společnou databází karet, je její pořízení a vedení jednodušší, nemůže nastat rozpor mezi údaji v docházce a vstupech a z pohledu ochrany dat je systém bezpečnější, jelikož personalistika – docházka může mít zakázaný přístup k číslům karet.

Docházkové systémy slouží k evidenci docházky a sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nasazením elektronického docházkového systému se omezí chyby vznikající při manuálním zpracování dat např. při přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.