Architektura datových center

S narůstajícími nároky na řízení a správu informací jako aktiv, bez nichž by současný podnik v konkurenčním prostředí prakticky nemohl existovat, přichází potřeba budování datových center. Datová centra se tak stávají robustní a nepostradatelnou základnou pro provozované informační systémy. Jejich hlavním účelem je poskytnout potřebnou serverovou infrastrukturu s dostatečným výpočetním výkonem pro chod aplikací. S tímto též úzce souvisí problematika uložení a uchování dat během jejich životního cyklu tak, aby byla definovanému uživateli v danou chvíli, v daném místě k dispozici. Veškerá podniková data a informace procházejí svým životním cyklem od úvodního stádia vzniku (pořízení) přes etapu jejich zpracování, aktivního užívání až po finální archivaci či zánik. V každém z těchto období existují charakteristiky určující způsob, jak má být s informacemi zacházeno – podle jejich hodnoty pro podnik, doby uchování, doby přístupu apod. Jako systémy sloužící k ukládání dat jsou využívány dedikované vysokorychlostní sítě Storage Area Network (SAN) - technologie např. iSCSI nebo FC (Fibre Channel).

Nejčastěji se v souvislosti s datovými centry setkáváme s požadavky na výkon, kapacitu, škálovatelnost, rozšiřitelnost, dostupnost, zabezpečení, ale i na ekonomiku provozu a spotřebu energie.

Charakter dnešního pojetí obchodu a rostoucí úroveň služeb stále více „tlačí“ do popředí především faktor vysoké dostupnosti (High Availability – HA). Požadavek na dostupnost je běžně definován maximální přípustnou dobou výpadku služby. V takových případech se uplatňují clusterové návrhy zapojení serverů a zdvojení (redundance - i vícenásobná) jednotlivých komponent, čímž je dosaženo minimalizace výpadků celého systému v případě selhání některé z jeho komponent. Při clusterovém zapojení přebírá v okamžiku selháni některého ze serverů jeho roli jiný „záložní“ server a lze tak zajistit kontinuitu běžící služby.

Díky řadě zkušeností z realizovaných projektů od jednoduchých serveroven až po datová centra je společnost AG COM připravena dodat svým zákazníkům řešení odpovídající jejich potřebám. Výše jmenované nároky plníme prostřednictvím využití nejnovějších a aktuálně dostupných technologií renomovaných výrobců.

Abychom mohli garantovat vysokou úroveň navržených řešení v souladu s platnými technickým normami a všeobecně užívanými standardy, pracujeme s poznatky autorit, které se danou problematikou zabývají a na tvorbě standardů se přímo podílejí. Pro oblast ukládání dat, datový management a budování datových center je to např. nezávislá mezinárodní organizace SNIA (Storage Networking Industry Association). AG COM má aktuálně dva certifikované pracovníky SNIA Certified Storage Professional (SCSP).

Po provedení podrobné analýzy prostředí navrhneme a zrealizujeme zákazníkovi kompletní serverovou i úložnou infrastrukturu včetně chladících jednotek, záložního napájení, zabezpečovacích prvků a signalizace o stavu prostředí. Našim cílem je pomoci zákazníkovi vybudovat spolehlivé, zabezpečené datové centrum, které bude dodávat očekávaný výpočetní výkon jako základ bezchybného chodu provozovaných systémů a optimalizovat využití zdrojů.

AG COM Semináře

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.