Politika integrovaného systému

Politika společnosti vychází ze strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti klademe důraz na dosažení stability a zlepšování našich služeb procesně orientovaným systémem řízení, zajišťujeme neustálé a kontinuální zlepšování integrovaného systému řízení včetně všech dalších procesů řízení, využíváme nejnovější poznatky při řízení lidských zdrojů, zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší společnosti, zvyšujeme firemní kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků.

Ve vztahu k zákazníkům při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci, dodáváme služby a produkty v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti, na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka, preferujeme zvyšování oboustranné důvěry, upřednostňujeme osobní jednání, vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek a získávání objektivních a úplných informací.

Ve vztahu k zaměstnancům vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců, rozvíjíme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou, podporujeme týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti, vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a termínů, podporujeme otevřený konstruktivní dialog, zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti, pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k bezpečnosti informací ve společnosti zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup a zajišťujeme správu informací tak, aby nedocházelo k narušení integrity, důvěrnosti a dostupnosti těchto informací. Zajišťujeme shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminujeme rizika, týkající se bezpečnosti informací.

Ve vztahu k managementu služeb klademe důraz na zvyšování kvality služeb, růst spokojenosti zákazníků a efektivitu procesů, řídíme bezpečnost informací a řídíme rizika v rámci všech činností spojenými se službami. Pro bezchybný chod procesů služeb máme dostatek vzdělaných a proškolených zaměstnanců. Řídíme dodavatele tak, aby byla zajištěna garantovaná kvalita služeb. Podporujeme cíle, principy a rozvoj managementu poskytovaných služeb, zajišťujeme shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění dle sjednaných dohod o úrovni služeb.

Ve vztahu k životnímu prostředí deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato snaha je jednou z priorit řízení společnosti a je základem pro stanovení principů environmentální politiky. Zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany životního prostředí, dbáme na neustálé snižování energetické náročnosti používaných technologií, hledáme úspory energií a přírodních zdrojů v rámci činnosti naší společnosti. Dále se zavazujeme zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracujeme na řešení otázek ochrany životního prostředí. Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Copyright © 2016 AG COM

OP LZZ Projekt Mapa stránek Informace o webu Twitter LinkedIn Vyrobil a spravuje FG Forrest, a.s.